Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz öndüriji, Zawodymyzy islän wagtyňyz gözden geçirmegiňiz üçin hoş geldiňiz.

MOQ näme?

MOQ talap edilmeýär, nusga barlagy berilýär.

Nusga önümçilik wagty näçe wagt?

Adatça aýratyn ýagdaýlardan başga 3-5 gün töweregi.

Önümleriň kepilligi barada näme aýdyp bilersiňiz?

3-5 ýyl kepillik.

IES faýly berip bilersiňizmi?

Hawa edip bilyäs.Professional yşyklandyryş çözgüdi bar.

Hususy hyzmatlary berip bilersiňizmi?

Hawa, ODM / OEM, yşyklandyryş çözgüdi ýaly bir nokatly çözgütleri berip bileris.

Töleg şertleriňiz nähili?

Adatça gözümizde T / T, dolanyp bolmaýan L / C-ni kabul edýäris.Adaty sargytlar üçin 30% goýum, ýüklemezden öň balans.

Sargyt nädip dowam etmeli?

Ilki bilen, talaplaryňyz ýa-da programma maglumatlaryňyz barada bize habar beriň.
Ikinjiden, şoňa görä sitata berýäris.
Üçünjiden, müşderiler goýumy tassyklaýarlar we töleýärler.
Ahyrynda önümçilik tertipleşdirildi.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?