Lightagty polýusyň material klassifikasiýasy we ulanylyşy näme?

Köçe yşyklandyryşyna bolan islegiň artmagy bilen, goldaýan önümleriň bazary, köçe yşyk polýuslarynyň material islegi hem başga.Aslynda, köçe çyralary hem dürli material klassifikasiýalaryna eýedir, dürli ýerleri ulanmak bilen material saýlamak başgaça bolar.

1. sement çyrasy

1

Sement çyra sütüniniň esasy düzümi sement, gum we daş beton. Şäher elektrik diňlerinde we şäher köçe lampalarynda köplenç giňden ulanylýar.Agyr agramy sebäpli, gurmak aňsat däl, howa aňsat we tötänleýin döwülse, howpsuzlyk töwekgelçiligi bar.Bazardan çykaryldy.


2. polat çyra

2

Q235 polatdan ýokary hilli materialdan ýasalan polat polýus.Treatmenterüsti bejermek başga, gara turba, galvanizli turba we gyzgyn galvanizli turba bölünýär.Zin sepilen ýa-da plastmassa sepilen gara turbanyň üstki görnüşi adaty gurşawda 1-2 ýyl ulanmak üçin pos bolup biler. Plastmassa sepilen galvanizli turbanyň üstki görnüşi adaty şertlerde 2-3 ýyl ulanmak üçin pos bolup biler.Plastmassa sepilen galvanizli turbanyň üstki görnüşi, adaty gurşawda 10 ýyldan gowrak poslap biler.Yşyklandyryş taslamasynda iň köp ulanylýan Köçe çyra polýusy, beýik mast we kuwwat diňleri gyzgyn galvanizli turba.

3

3. Aýna süýümli ýeňil polýus

FRP ýeňil polýus ajaýyp öndürijiligi bilen organiki däl metal däl bir görnüşdir. Munuň artykmaçlyklary gowy izolýasiýa, güýçli ýylylyga garşylyk we gaty ýumşak materialdyr. Itsöne onuň kemçilikleri döwük we könelişme garşylygy. Şonuň üçin köplenç tema seýilgählerinde ulanylýar, ýörite görnüşli peýza. ýeňil önümleri, köçe çyralary üçin köp ulanylmaýar.

 

4. Alýumin garyndysy ýeňil polýus

Alýumin polýus guýma alýumin turbasyna we ekstrudirlenen alýumin turbasyna bölünýär. Kasting alýumin turbasy öl guýmakdan ýa-da çäge guýmakdan ýasalýar. Europeanewropanyň nusgawy bagynyň ýeňil polýusynyň ýörite görnüşinde giňden ulanylýar. garyndy. Bu ýokary güýç we howpsuzlyk. surfaceerüsti anodlaşdyryldy we reňkli poroşok örtügi 30 ýyldan gowrak wagtlap poslama garşy bolup biler. Has ýokary görünýär. Häzirki zaman bag çyra polýusynda we baýdak polýusynda giňden ulanylýar.

4

5. Poslamaýan polatdan ýasalan polýus

5

Poslamaýan polatdan ýasalan polýuslar, titanyň ergininden soň ikinji ýerde, polatda iň oňat himiki we elektro himiki poslama garşylygy bar.Nikeliň mazmuny başga, köplenç ulanylýan 201,304 we 316 synplara bölünýär.Dürli materiallar, çykdajylaryň tapawudy birneme uly. Biz dürli ulanylýan ýerlere we talaplara görä degişli materiallary saýlap bileris.Häzirki wagtda 304 derejeli poslamaýan polat turbasy we listi şäher landşaft yşyklandyryşynda we şäher alamatlaryny yşyklandyrmakda iň köp ulanylýan materialdyr.


Iş wagty: Noýabr-03-2022