Täze işlenip düzülen alýumin, Gün howlusynyň çyralarynda

Şäher yşyklandyryşy medeniyetli şäheriň aýrylmaz bölegidir.Akylly şäherleriň yzygiderli ösmegi bilen bazaryň şäher yşyklandyrylyşyna has ýokary we has ýokary talaplary bar.Akylly funksiýa, energiýa tygşytlaýyş funksiýasy, owadan funksiýa we gurmak aňsat.

Medeniýetli şäherleriň ösüşi bilen aýakdaş gitmek üçin kompaniýamyzyň R&D topary bazaryň zerurlyklaryna laýyk gelýän täze önümleri yzygiderli gözleýär we ösdürýär.

Recentlyakynda gün howly çyralarynyň birnäçesini ýönekeý we moda bilen başladyk.Howly çyralary, gazon çyralary, pol çyralary we diwar çyralary.Qualityokary hilli we moda peýza. Yşyklandyryşyny hödürleýän ýokary hilli guýma alýumin gabygy, dürli görnüşli lampa polýuslary bilen köp şekilli kompýuteriň açyk örtügi.Gün panelleriniň we batareýalarynyň oňat öndürijilik bilen birleşmegi, energiýa tygşytlamak we aňsat gurnamak funksiýasyny görkezýär.

sdf
Vip Müşderimiziň ulanylyşy baradaky pikirlerimiz: “Bu alýumin gün howly çyralaryny götermek we gurmak gaty aňsat.Şeýle hem, olar gaty owadan.Şäherimizde şu günler köp ýagyş ýagdy we bu yşyklar gowy işleýär.Şeýle hem energiýa tygşytlaýarys. ”Jemgyýetimiz bu gün howlusynyň ýeňil önümlerinden has köp peýdalanar.


Iş wagty: Noýabr-03-2022