Polýuslar

 • MJP031-036 Gyzgyn satuw ýörite şekilli bag köçesiniň ýeňil polýusy

  MJP031-036 Gyzgyn satuw ýörite şekilli bag köçesiniň ýeňil polýusy

  MEN täze stilde ýörite şekilli yşyklandyryş polýusyny üpjün edýärin .Sörite görnüşli ýagtylyk polýusynyň artykmaçlyklary aşakdaky ýaly:

  1. Poslama garşy.2. Dürli dizaýn stilleri.3. Stresiň güýjüni ýokarlandyrmak.4, giň ulanylyş

  5. Dürli çyralar bilen ulanylyp bilner

  OEM kabul edildi!

 • MJP025-030 Meşhur ýörite polat alýumin şekilli yşyklandyryş polýusy

  MJP025-030 Meşhur ýörite polat alýumin şekilli yşyklandyryş polýusy

  Adaty ýagtylyk polýusyny poslamak aňsat, has möhümi, dizaýny dürli-dürli däl, üstü gaty gödek, galyndy bahasy gaty ýokary we daşky gurşawy goraýjy elbetde erbet we ş.m.

  MJ eýeçiligindäki patent täze stili ýörite görnüşli polat alýuminiý polýus ýokardaky meseleleri üstünlikli çözdi, moda we döwrebap dizaýn ýeňil polýusy owadan görnüşe getirýär. Bazar tarapyndan giňden ulanylýan we halaýan çyralaryň dürli görnüşlerine laýyk gelýär.

 • MJP043-048 Häzirki zaman moda görnüşli şekilli bag çyrasy posty

  MJP043-048 Häzirki zaman moda görnüşli şekilli bag çyrasy posty

  Adaty lampa polýusynyň dizaýny ýeke, ýönekeý görnüşdir.Daşky gurşawyň medeni zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmezlik.Bag çyrasy posty belent ýerlerde gurulmaýar we göze ilýär, şonuň üçin olaryň şekilleri daş-töwerekdäki atmosferada we daşky gurşawda gowy dizaýn edilmelidir. MJ-iň täze stilindäki ýörite görnüşli ýagtylyk polýus bu meseleleriň ajaýyp çözgüdi.

 • MJP037-042 Täze stil häzirki zaman ýörite şekilli yşyklandyryş posty

  MJP037-042 Täze stil häzirki zaman ýörite şekilli yşyklandyryş posty

  Lightörite şekilli ýagtylyk polýuslary, patent önümlerini garaşsyz öndürýän kompaniýamyzdyr. Bu yşyklandyryş polýuslary polat turbadan ýasalýar, alýumin profilleri gaýtadan işlenýär we ekstradisiýa edilýär.Materiallaryň ajaýyp görnüşi, çylşyrymly dizaýny, ajaýyp ussatlygy, folga modasy we ajaýyp tagamy.

 • MJP019-024 3M-10M Specialörite şekilli köçe bagy peýza. Lightagty polýus

  MJP019-024 3M-10M Specialörite şekilli köçe bagy peýza. Lightagty polýus

  MJ galvanizli polat ýa-da alýumin yşyklandyryş polýusynyň hemişelikliginden peýdalanýarpos däl, ýerüsti bejerginiň birnäçe usuly, az material çykdajylary, adaty yşyklandyryş polýusyndan nol kemçilikleri düzetmek üçin birneme tekiz çyzyklar we beýleki aýratynlyklar.

 • MJP013-018 3M-10M Specialörite şekilli polat / alýumin / poslamaýan polatdan ýeňil polýus

  MJP013-018 3M-10M Specialörite şekilli polat / alýumin / poslamaýan polatdan ýeňil polýus

  Lightörite şekilli ýeňil polýuslar biziň patent önümlerini garaşsyz öndürýän kompaniýamyzdyr. Dürli görnüşli we ýokary hilli polatdan, alýumin ýa-da poslamaýan polatdan ýasalan bu polýuslar.Öňdebaryjy önümçilik liniýamyz bardy, ol tekizleýji maşyn, polat gyrkyjy, egirme maşyn, awtomatik ýapylýan maşyn, suwasty ark kebşirleýji maşyn we deňiz örtügi liniýasyny öz içine alýardy.

 • MJ-3M-11.9MP Örtülen polat ýeňil polýus ýokary derejeli Q235 polat listlerden ýasaldy

  MJ-3M-11.9MP Örtülen polat ýeňil polýus ýokary derejeli Q235 polat listlerden ýasaldy

  Kompaniýamyzyň köçe çyralary ýokary hilli listlerden ýasalýar.Öňdebaryjy önümçilik liniýamyz bardy, ol tekizleýji maşyn, polat gyrkyjy, egiriji maşyn, awtomatik ýapylýan maşyn, suwasty ark kebşirleýiş maşyny we deňiz örtügi.

 • MJ-60901 15M-30M Gyzgyn çukur galvanizli ýokary mast stadionynyň meýdançasy ýeňil polýus

  MJ-60901 15M-30M Gyzgyn çukur galvanizli ýokary mast stadionynyň meýdançasy ýeňil polýus

  -Okary mast çyrasyny stadionyň çyrasy ýa-da kwadrat çyrasy diýip atlandyryp bolar.Stadion, uly meýdança ýa-da howa menzili üçin düzülen köp maksatly polýus.Dizaýn 8-den 12-e çenli çyra we beýikligi 15-den 30 metre çenli ýerleşdirilip bilner.Highokary mast ýokarlanýan peseliş ulgamy bilen 2-3 gatlak edip biler.Risingokarlanýan peseldiş ulgamy gurmak we soňraky hyzmat etmek üçin amatly.Mingjian ýokary mast polýusy ulanylyşda we dizaýnda ajaýyp.

 • MJHM-15M-30M Gyzgyn çümdürilen galvanizli ýokary mast, ýokary derejeli Q235 polat listlerden (MJ-60801)

  MJHM-15M-30M Gyzgyn çümdürilen galvanizli ýokary mast, ýokary derejeli Q235 polat listlerden (MJ-60801)

  Mingjian ýokary mastly polýus, belli bir zerurlyk, meýdan we burç üçin düzülen köp maksatly polýusdyr.Dizaýn 12-den 20-e çenli lampa we beýikligi 15-den 30 metre çenli ýerleşdirilip bilner. Howpsuzlyk kafesi merdiwanly beýik Mast.Qualityokary hilli alýuminiýden ýasalan ýörite taýýarlanan ýokarky, ýeňil tegelegi durnuklaşdyrmak üçin üç sany kasna we gysgyç bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu ulgam zerur bolanda lampalary üýtgetmäge mümkinçilik berýär.Dişli enjam, iň ýokary netijelilik üçin işlenip düzülen goşa deprek çeňňeginden ybarat.Mingjian beýik mast polýusy ulanylyşda we dizaýnda ajaýyp.

 • MJHM-15M-30M Gyzgyn çümdüriji galvanizli ýokary mast, ýokary derejeli Q235 polat listlerden (MJ-60401)

  MJHM-15M-30M Gyzgyn çümdüriji galvanizli ýokary mast, ýokary derejeli Q235 polat listlerden (MJ-60401)

  Mingjian ýokary mastly polýus, belli bir zerurlyk, meýdan we burç üçin düzülen köp maksatly polýusdyr.Dizaýn 8-den 12-e çenli çyra we beýikligi 15-den 30 metre çenli ýerleşdirilip bilner.Highokary mast ýokarlanýan peseliş ulgamy bilen 2-3 gatlak edip biler. Qualityokary hilli alýuminden öndürilen ýörite işlenip düzülen ýokarky, ýeňil tegelegi durnuklaşdyrmak üçin üç sany kasna we gysgyç bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu ulgam zerur bolanda lampalary üýtgetmäge mümkinçilik berýär.Dişli enjam, iň ýokary netijelilik üçin işlenip düzülen goşa deprek çeňňeginden ybarat.Mingjian ýokary mast polýusy ulanylyşda we dizaýnda ajaýyp.