MJ-YQ025-120 Açyk UV subutnamasy Täze stil Aý landşaft bagynyň çyrasy

Gysga düşündiriş:

Täze stil Aý landşaft çyrasy Aç-açan rezin we aýna süýümli birleşdirilen materialdan ýasalýar. Surfaceerüsti açyk UV çydamly iki komponentli PU boýagyny kabul edýär. Gurlan ýokary ýagtylykly LED çip, ýokary reňkli gyzyl reňk, daşky gurşawyň hakyky reňkini dikeltmek, ýok ýoýulmak.Dürli açyk reňk saýlawy.Lightumşak yşyk, göz gamaşdyryjy däl.
Silikon möhür halkasy ownuk bölekleriň, ýagyşyň we külüň hüjüminiň öňüni almak üçin takyk bölekleriň birleşmesinde ulanylýar. Suw geçirmeýän adaty, aý poslama garşy, güýçli ýagyşda şöhle saçyp bilýär.
Ajaýyp materiallar, hakyky modellemek, UV subutnamasy we ýagtylygyň gowy geçirilmegi!
Simulýasiýa aýynyň dürli ölçegleri bar, dürli yslar bar .Bu howly villasy, ýaşaýyş jaýy, seýilgäh, her dürli ajaýyp ýerler, hususy jaý we söwda köçesi we ş.m.Gowy birleşmek, sahnanyň derejesini has köp görkezmek.
El aýy saýlap biler, şonuň üçin aýyň şöhlesine garaşylmaz we ýetip bolmaz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

3-1-Önüm-jikme-jiklikler
3-Haryt-jikme-jiklikler

Önümiň ululygy

4-Ölçeg-maglumat

Önümiň parametrleri

Model Ölçegi Material Faceüzü Kuwwat Giriş wolt
MJ-YQ025 Dia 25 sm Aç-açan rezin we aýna süýümli birleşme Uv çydamly iki komponentli PU boýagy 5W 220V
MJ-YQ030 Dia 30 sm
MJ-YQ050 Dia 50 sm
MJ-YQ060 Dia 60 sm
MJ-YQ080 Dia 80 sm
MJ-YQ100 Dia 100 sm
MJ-YQ120 Dia 120 sm

Zawodyň suraty

5-Zawod-Surat

Kompaniýanyň tertibi

“Zhongshan Mingjian Lighting Co., Ltd.”, Zhongshan şäheriniň ajaýyp yşyklandyryjy şäheri-Guzhen şäherinde ýerleşýär. Kompaniýa 20000 inedördül metr meýdany köp gaýtadan işleýän enjam bilen örtýär.Kompaniýa açyk yşyklandyryşda ýöriteleşen hünärmen öndüriji.Esasy önümçilik: köçe çyrasy, dürli landşaft yşyklandyryşy, heýkeltaraş eskiz, ýörite şekilli çekiş çyrasy sütüni, gün köçe çyrasy, köçe belgisi, beýik mast we ş.m. Kompaniýanyň hünärmen dizaýnerleri bar, amaly we amatly dizaýn çözgütleri bilen üpjün edip biler. taslama talaplaryňyza.

5-2-Zawod-Surat
5-3-Zawod-Surat
5-4 Zawodyň suraty
5
5-6-Zawod-Surat

Sorag-jogap

1.Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz öndüriji, Zawodymyzy islän wagtyňyz gözden geçirmegiňiz üçin hoş geldiňiz.

2. Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

3. MOQ näme?

MOQ talap edilmeýär, nusga barlagy berilýär.

4. Nusga önümçiliginiň wagty näçe wagt?

Adatça aýratyn ýagdaýlardan başga 5-7 gün töweregi.

5.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza ýa-da Western Union-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, gowşurylmazdan ozal 70% galyndy.


  • Öňki:
  • Indiki: