MJ-LD-9-1601 8-12m LED lampasy bilen köp funksiýaly Smart Street Light polýus

Gysga düşündiriş:

Akylly yşyk adaty yşyklandyryş däl, akylly enjam, akylly yşyk polýusyndan başga-da, el bilen dolandyrylýan akylly dolandyryş enjamlary, hasaplaýyş güýji we akylly birikme mümkinçilikleri bolan akylly ýagtylyk dolandyryş enjamlary bar, funksiýalar giňelip biler. Coreadro akylly çyralar üçin funksiýalar dolandyryş, yşyklandyryş effektleri, döretmek, paýlaşmak, ýagtylyk we aýdym-saz birleşmesi, saglygy we bagty ýokarlandyrmak üçin ýagtylykdyr.
Köp goşa akylly köçe çyrasy ýönekeý we jomart, iň esasy tegelek polýus we inedördül polýus bilen esasy beden. Akylly çyra polýusynyň işlemegi üçin dürli ýollarda we daş-töwereklerde ulanylýar .Siz dizaýn amatly gurnamak we sökmek üçin. Modul dizaýny her bir aksessuarlary dürli yşyk polýuslary bilen gabat getirmäge mümkinçilik berýär. Bag çyralary ýaly, köçe çyralaryna ýol baýdaklary, bonsaý, zibil bankalary, signal çyralary, oturgyçlar, bildiriş tagtalary we elektron gözler ýüklenip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

3-Haryt-jikme-jiklikler

Daşky gurşaw gözegçiligi bilen
SENSORLAR WE Wideo gözegçilik
URBAN GÖRNÜŞ, WIFI, ETC

LED ekrany bilen, DUNDURYŞ
Yşyk, esas hem şeýle bolup biler
Jübi telefonyna zarýad beriň

3-1-Önüm-jikme-jiklikler

Önümiň ululygy

4-Ölçeg-maglumat

Funksiýa konfigurasiýasy

● LED yşyklandyryş
● Duýduryş
● Köp dilli saýlama
● Interaktiw
Key Bir düwme duýduryşy
● Atmosfera gözegçiligi

● LED ekrany
Mobile USB ykjam zarýad bermek
Electric Elektrikli awtoulag zarýad berilýär
● Ses ulgamy
● WIFI

Goýmalar

● Giriş ýollary, ýaşaýyş köçeleri
● Awtoulag duralgasy, köpçülikleýin ýollar
● Awtoulag ýollary, tiz ýollar

● Senagat ugurlary
● Beýleki ýol ýollary

Zawodyň suraty

5-Zawod-Surat

Kompaniýanyň tertibi

Zhongshan Mingjian Lighting Co., Ltd. ýokary hilli açyk yşyklandyryjy köçe lampalaryny we in engineeringenerçilik goldaw desgalaryny öndürmekde we satmakda ýöriteleşen hünärmen öndüriji.Esasy önümçilik: akylly köçe çyrasy, 0non adaty medeni adaty landşaft çyrasy, Magnoliýa çyrasy, heýkeltaraş eskiz, ýörite görnüşli çekiş çyrasy sütüni, LED köçe çyrasy we köçe çyrasy, gün köçe çyrasy, ulag signal çyrasy, köçe belgisi, beýik polýus lampa we ş.m. hünärmen dizaýnerleri, uly göwrümli lazer kesiji enjamlary we iki lampa polýusynyň önümçilik liniýalary bar.

5-2-Zawod-Surat
5-3-Zawod-Surat
5-4 Zawodyň suraty
5
5-6-Zawod-Surat

Sorag-jogap

1.Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz öndüriji, Zawodymyzy islän wagtyňyz gözden geçirmegiňiz üçin hoş geldiňiz.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?

, Ok, talaplaryňyza görä ýörite nusgalar ýasap bileris.

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Gurşun wagty näme?

Nusgalar üçin gurşun wagty 15 gün töweregi.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.

5.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza ýa-da Western Union-a edip bilersiňiz
30% öňünden goýum, gowşurylmazdan ozal 70% galyndy.


  • Öňki:
  • Indiki: