Gün köçesiniň yşyklandyrylyşy

Gün köçe çyralary açyk yşyklandyryş üçin täze bir wariant. Adaty köçe çyralaryndan bir ädim öňe geçýär. Bahasy we öndürijiligi ýaly köp peýdalardan başga-da, gün yşyklandyryş çözgütleriniň ulanylmagy daşky gurşawa oňyn täsir edýär.

Gün köçe çyralarymyz gün köçe çyrasyny we hemmesini bir gün köçe çyrasyna böldi. Nädip ulanmagy saýlamaly? Geliň, tapawudyny öwreneliň.

Gün köçe çyrasyny bölüň: LED yşyk çeşmesi, gün paneli, batareýa aýratyn gurulýar, bu ilkinji nesil .Bu gün köçe çyrasynyň aýratyn bölekleri bolany üçin, her bir komponentiň konfigurasiýasy has çeýe.Yşyklandyryş talaplaryna laýyklykda aňsatlyk bilen dizaýn edilip bilner.Uzak ýagyşly howa bolan ýerler üçin gaty amatly.Şol bir batareýa paneliniň meýdany näçe uly bolsa, fotoelektrik öwrülişiniň netijeliligi we batareýanyň göwrümi göwrüme proporsionaldyr.Şonuň üçin gün köçesiniň bu görnüşi, yşyklandyryş talaplary has ýokary bolan käbir ýerler üçin has amatlydyr.

habarlar

Bir gün köçe çyralarynda hemmesi: Bir LED gün köçesiniň çyrasyndaky ähli komponentleri, gün panelini, zarýad berilýän batareýany we LED yşyk çeşmesini birleşdirmek, şonuň üçin biz oňa gün köçe çyrasy diýýäris.Bir gün köçesiniň çyrasynda hemmesiniň dizaýny daşky görnüşde has gysga.Şeýle hem bu toplumlaýyn gün köçe çyrasyny gurmak we goldamak gaty ýönekeý. Şonuň üçin has tygşytly.

habarlar2

Güne laýyk köçe çyrasyny saýlamak isleseňiz, hakyky ýagdaýa görä saýlamaly, yşyklandyryş talaplarynyň ýokarydygyny we ýagyşly howa uzyn däldigini.Bir gün köçe çyralarynda we bölünen gün köçe çyralarynda ikisi hem dürli ýerler üçin amatly ýokary öndürijilikli köçe yşyklandyryş önümleri.

Bizde hünärli, garaşsyz önümçilik kuwwaty we köçe çyrasy, beýik polýus çyrasy, peýza light çyrasy, şäher heýkeltaraşlygy, medeni aýratynlaşdyrylan yşyk, ýulan çyrasy, akylly çyra, bag çyrasy, gazon çyrasy, beýik aýlag çyrasy, LED modul we başgalar bar we dürli lampalar we çyralar, ýagtylyk çeşmesi we beýleki elektrik enjamlary bilen enjamlaşdyrylan.


Iş wagty: 19-2022-nji sentýabr