Gün çyralary

 • Led Solar Street Light MJ23108

  Led Solar Street Light MJ23108

  1. Günüň köçesiniň çyrasy.
  2. Meşhur marka 3030/5050 SMD LED çipi
  3. Yşyklandyryş dolandyryşy + radar datçigi + wagt dolandyryşy
  4. bulutly we ýagyşly günlerde ýokary hilli monokristally kremniý gün paneli, pes ýagtylyk öndürijiligi, ýokary öwrüliş netijeliligi hem zarýad alyp bolýar.

  5.Göçürilen gün energiýasyna zarýad beriji dolandyryjylar.

  6. Alýumin korpusyny guýuň.

 • Led Solar Street Light MJ23002

  Led Solar Street Light MJ23002

  Demir guýulýan lampa korpusy, integral, galyň plastinka poslama garşy, has uzak ömri;
  Poslama çydamly uly poslamaýan polat nurbatlary, çydamly we possyz ulanmak;
  Mat ýagtylygyny, has ýeňil fiziki manysyny, has ýokary derejesini saýlaň;
  Iki gezek altyn monjuk çyrasy, has ýagty we has çydamly;
  Monokristally kremniniň fotoelektrik panellerini ulanmak, has gowy energiýa öwrülişi, has gowy zarýad beriş netijeliligi;
  Efficiencyokary öndürijilikli gün zarýady, sim ýok;
  Daşarda ulanmak üçin IP65 suw subutnamasy.

 • Led Solar Street Light MJ23003

  Led Solar Street Light MJ23003

  Demir guýulýan lampa korpusy, integral, galyň plastinka poslama garşy, has uzak ömri;
  Poslama çydamly uly poslamaýan polat nurbatlary, çydamly we possyz ulanmak;
  Mat ýagtylygyny, has ýeňil fiziki manysyny, has ýokary derejesini saýlaň;
  Iki gezek altyn monjuk çyrasy, has ýagty we has çydamly;
  Monokristally kremniniň fotoelektrik panellerini ulanmak, has gowy energiýa öwrülişi, has gowy zarýad beriş netijeliligi;
  Efficiencyokary öndürijilikli gün zarýady, sim ýok;
  Daşarda ulanmak üçin IP65 suw subutnamasy.

 • Led Solar Street Light MJ23004

  Led Solar Street Light MJ23004

  Demir guýulýan lampa korpusy, integral, galyň plastinka poslama garşy, has uzak ömri;
  Poslama çydamly uly poslamaýan polat nurbatlary, çydamly we possyz ulanmak;
  Mat ýagtylygyny, has ýeňil fiziki manysyny, has ýokary derejesini saýlaň;
  Iki gezek altyn monjuk çyrasy, has ýagty we has çydamly;
  Monokristally kremniniň fotoelektrik panellerini ulanmak, has gowy energiýa öwrülişi, has gowy zarýad beriş netijeliligi;
  Efficiencyokary öndürijilikli gün zarýady, sim ýok;
  Daşarda ulanmak üçin IP65 suw subutnamasy.

 • Led Solar Street Light MJ23005

  Led Solar Street Light MJ23005

  Demir guýulýan lampa korpusy, integral, galyň plastinka poslama garşy, has uzak ömri;
  Poslama çydamly uly poslamaýan polat nurbatlary, çydamly we possyz ulanmak;
  Mat ýagtylygyny, has ýeňil fiziki manysyny, has ýokary derejesini saýlaň;
  Iki gezek altyn monjuk çyrasy, has ýagty we has çydamly;
  Monokristally kremniniň fotoelektrik panellerini ulanmak, has gowy energiýa öwrülişi, has gowy zarýad beriş netijeliligi;
  Efficiencyokary öndürijilikli gün zarýady, sim ýok;
  Daşarda ulanmak üçin IP65 suw subutnamasy.

 • Led Garden Light MJ23099

  Led Garden Light MJ23099

  Iki gün we peýdaly ulgamlar bilen işlenip düzülen lampa korpusy, ýokary optiki öndürijilik we birmeňzeş ýagtylyk paýlanyşy bilen aýazly ultra açyk lampa çyrasyndan ýasalýar;Energiýany ep-esli tygşytlamak bilen oňat atmosfera dörediň.
  Luminaires netijeliligi, estetikany we wizua rahatlygyny birleşdirýär.Üznüksiz nepisligi we ýokary öndürijilikli ýagtylygy bilen bu lampa şäher merkezlerini, meýdançalary, welosiped zolaklaryny, ýaşaýyş köçelerini, köp sanly ýerleri yşyklandyrmak üçin özboluşlydyr.

 • Led Solar Street Light MJ23001

  Led Solar Street Light MJ23001

  Demir guýulýan lampa korpusy, integral, galyň plastinka poslama garşy, has uzak ömri;
  Poslama çydamly uly poslamaýan polat nurbatlary, çydamly we possyz ulanmak;
  Mat ýagtylygyny, has ýeňil fiziki manysyny, has ýokary derejesini saýlaň;
  Iki gezek altyn monjuk çyrasy, has ýagty we has çydamly;
  Monokristally kremniniň fotoelektrik panellerini ulanmak, has gowy energiýa öwrülişi, has gowy zarýad beriş netijeliligi;
  Efficiencyokary öndürijilikli gün zarýady, sim ýok;
  Daşarda ulanmak üçin IP65 suw subutnamasy.

 • MJ-ZR-M1818 Döwrebap iki taraply, bir gün diwar çyrasynda

  MJ-ZR-M1818 Döwrebap iki taraply, bir gün diwar çyrasynda

  Gün diwaryndaky iki taraply bu daşky görnüş we peýdaly model patenti üçin ulanyldy.Iki taraplaýyn gün panelleri ýeňil energiýanyň siňdirilmegini, elektrik toguny saklamagy, wagtyň ulanylmagyny uzaldyp biler.Akylly uzakdan dolandyrmak bilen enjamlaşdyrylan kuwwat, yşyklandyryş aralygyna we ýagtylyk talaplaryna laýyklykda, yşyklandyryş wagty bolsa öz islegleriniň uzynlygyna görä kesgitlenip bilner.Bu gün diwar çyrasy, Type-C 5V zarýad beriş porty we USB 5V zarýad beriş porty, kempir yşyklandyryşy, jübi telefonyna zarýad bermek ýa-da öý ykjam yşyklandyryş we ş.m. bilen C + F seriýasynyň ätiýaçlyk güýçlendiriş wersiýasyny goşýar.

 • MJLED-SGL2207 Bir gün bagy çyrasynda uly göwher

  MJLED-SGL2207 Bir gün bagy çyrasynda uly göwher

  Göwher gün howly çyrasynyň dizaýny, göwheriň şöhlelendiriji täsiri bilen ylham alýar.Açyk göwher çyralaryny çykarýan, poslama garşy kompýuter çyrasynyň ýörite göwher şekilli ýokary lýumen LED çipi.

 • MJLED-SGL2216-1 Tegelek hromosfera ýarym aý hemmesi Gün bagynyň çyrasynda

  MJLED-SGL2216-1 Tegelek hromosfera ýarym aý hemmesi Gün bagynyň çyrasynda

  Gün bagy çyrasynyň dizaýny ýarym aý ýyldyzly düýşde ylham alýar.UV we ýokary ýagtylyk geçiriji kompýuter diffuzeri bilen utgaşdyrylan ýokary lýumen LED çipi we ýokary hilli polikristally kremniý fotoelektrik paneliniň lampa saýlamasy. Lightagtylyk garaňky ýolda garaňky aý şöhlesine meňzeýärdi.

 • MJLED-SGL2209 Uçýan No2 Hemmesi bir gün bagy çyrasynda

  MJLED-SGL2209 Uçýan No2 Hemmesi bir gün bagy çyrasynda

  Täze stil çyrasy kosmosdaky ýerüsti kosmiki gämilerden ylham almak üçin ýörite döredildi.Brightokary ýagtylyk çipleri, poslama garşy aç-açan kompýuter örtügi bilen birleşdirilip, açyk we birmeňzeş yşyklary açyp, ýörite şekil düzgünlerine laýyklykda düzülendir.

 • MJLED-SGL2213 Bir gün bagy çyrasynda ertir şöhraty

  MJLED-SGL2213 Bir gün bagy çyrasynda ertir şöhraty

  Gün bagy çyrasynyň dizaýny, ertiriň ajaýyp şöhratyndan ylham alýar.UV we gowy ýagtylyk geçiriji kompýuter diffuzory bilen birleşdirilen ýokary lýumen LED çipi we ýokary hilli polikristally kremniý fotoelektrik paneli lampa saýlamagy.

123Indiki>>> Sahypa 1/3